Over deze website

Doel van de website - aanvullend en informatief

De informatie aangeboden op www.dystonievereniging.nl is bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt/websitebezoeker en zijn/haar dokter.
De website is met name bedoeld om te informeren en de kennis over dystonie te verruimen. Daarnaast is het voor de vereniging één van de media om contact te leggen met de dystoniepatiënt en andere belanghebbenden.

Doelgroep

De doelgroep zijn dystoniepatiënten, hun partners en andere relaties, hulpverleners, (para-)medici, (para-)medici in opleiding, scholieren (t.b.v. werkstukken) en andere geïnteresseerden.

Vertrouwelijkheid - privacy policy

Alle informatie verzameld op onze website, zoals e-mailadressen, zullen nooit overgedragen worden aan een derde partij, tenzij “vereist bij wet".
Email- en andere contactgegevens op het Prikbord zijn alleen bedoeld voor de bereikbaarheid van de contactzoekende.
Deze gegevens worden eventueel door de vereniging gebruikt t.b.v. de evaluatie van de resultaten van het elektronisch Prikbord.
IP-adressen worden uitsluitend geregistreerd om bezoekersaantallen bij te houden. 
Cookies: de website maakt geen gebruik van cookies.

Financiering van de website

Onze website wordt gefinancierd vanuit de reguliere middelen van de vereniging, zijnde contributie en overheidssubsidie. Leden noch (commerciële) organisaties hebben invloed op de inhoud van de website.
Het onderhoud van de website gebeurt voornamelijk door verenigingssecretariaat en vrijwillig webbeheerder.

Advertentie & redactioneel beleid

Deze website toont geen enkele vorm van advertenties.
Wel bevat zij links naar o.a. commerciële organisaties. Deze zijn geheel vrijblijvend geplaatst en met name ten behoeve van de informatievoorziening van de websitebezoeker. Daar waar de links wel een commercieel karakter hebben wordt dit expliciet op de website aangegeven. De Dystonie vereniging geeft over de kwaliteit van het aanbod geen oordeel en heeft geen onderzoek gedaan naar de kwaliteitprijsverhoudingen.
De redactie berust bij de webbeheerder (tevens secretaris van de vereniging), onder auspiciën van het bestuur van de Dystonie vereniging.

Deskundigheid - Presentatie

De geboden informatie komt uit bekende en betrouwbare bronnen c.q. reguliere organisaties.
Voor zover de herkomst anders is wordt medische informatie getoetst door een lid van de Medische Advies Raad van de vereniging.
In de presentatie van gegevens en beelden wordt er van uitgegaan dat de websitebezoekers bestaan uit zowel medisch als niet-medisch geschoolden. 

T.a.v. het elektronisch Prikbord: Het webbeheer van de Dystonie vereniging houdt zich het recht voor bepaalde berichten te weigeren wanneer zij deze niet in overeenstemming acht met de doelstelling van het Prikbord, ofwel de inhoud niet betrouwbaar, kwetsend, irrelevant of dergelijke overkomt.
Er is geen mogelijkheid, anders dan door webbeheer en secretariaat, gegevens op de website te plaatsen.
Plaatsing van berichten op het elektronisch Prikbord geschiedt met tussenkomst van de webbeheerder. Plaatsing onder voornoemde voorwaarden.

Forum

De website kent geen forum. Wel bevat zij links naar “dystoniefora” van niet aan de Dystonie vereniging gelieerde organisaties of personen.
De Dystonie vereniging kan er niet voor instaan dat gegevens van haar website worden gekopieerd, die vervolgens niet geactualiseerd worden.

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks alle zorg die besteed is aan (de samenstelling van) deze website aanvaarden de Dystonie vereniging c.q. de samenstellers van deze website geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.
Alle rechten zijn voorbehouden aan de Dystonie vereniging.
Het is niet toegestaan -anders dan voor eigen gebruik- gegevens van deze site over te nemen, te kopiëren, anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dystonie vereniging.

De Dystonie vereniging  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het Prikbord, hetgeen u elders op deze website kunt vinden. De berichten op dit prikbord worden aangeleverd door derden. Indien u ondanks onze controle problemen heeft met teksten of opmerkingen op het Prikbord, kunt u contact opnemen met de schrijver van die tekst of opmerking. Het contactadres vindt u onder de naam van de schrijver.

Bestuur Dystonie vereniging