Interne Gedragscode

De Dystonie Vereniging staat voor correcte omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen welke de basis zijn voor de gedragscode van de Dystonie Vereniging.

Artikel 1. Definities

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, waarbij tevens sprake is van een van de volgende punten:

 • Onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
 • Onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
 • Dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of er een vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie wordt verstaan: Voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, wordt bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan: Elke vorm van onderscheid , elke uitsluiting, beperking of voorkeur die tot doel heeft, of ten gevolge kan hebben, dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt aangetast of tenietgedaan.

Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als: Een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.

Artikel 2. Doel en algemeen uitgangspunt

 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Dystonie Vereniging als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
 2. De Dystonie Vereniging neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Dystonie Vereniging en van de professionele houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van de Dystonie Vereniging.

Artikel 3. Status en reikwijdte

 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden; vanaf hier aangeduid als ‘medewerkers’ van de Dystonie Vereniging.
 3. De Dystonie Vereniging draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4. (Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5. Arbeidsomstandigheden en werkvloer

 1. De inrichting van de Dystonie Vereniging voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo- wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen.
 2. De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in de gedragscode.
 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
 4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
 5. Het bepaalde onder punt a) komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing of leeftijd.

Artikel 6. Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden

 1. Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door de gedragsregels in deze gedragscode.
 2. Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
 4. Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van andere medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7. Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden

 1. Deze gedragscode wordt door de Dystonie Vereniging aan alle medewerkers bekend gemaakt.
 2. Van deelnemers, klanten, bezoekers van de Dystonie Vereniging en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en inhoud van deze gedragscode orden gewezen.

Artikel 8. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van alle bepalingen in deze gedragscode is het bestuur van de Dystonie Vereniging belast.

Artikel 9. Klachten

In geval van overtreding van deze gedragscode kan een medewerker dit signaleren en daarvan melding maken bij het bestuur van de Dystonie Vereniging. Het bestuur van de Dystonie Vereniging draagt in eerste instantie zorg voor interne afhandeling. Indien hiertoe voor de medewerker aanleiding bestaat kan hij of zij een klacht indienen. Voor meer informatie over de klachtenregeling en te volgen procedure wordt verwezen naar de Klachtenregeling van de Dystonie Vereniging.

Artikel 10. Evaluatie

Zo vaak als nodig maar in ieder geval één keer per jaar wordt deze gedragscode geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.